Přípravná hudební nauka

Přípravná hudební výchova je nenásilným zahájením docházky do hudebního oboru ZUŠ.

Podchycuje talent dětí v raném stadiu, kdy je dítě nakloněno hravému přístupu, který

zintenzivní jejich hudební vnímání. Studium je určeno dětem v první třídě základní školy,

klade na ně přiměřené nároky a pomůže jim vytvořit pozitivní vztah k výuce hudby i ke škole

samotné. V průběhu zábavných her si děti přirozeným způsobem osvojují elementární

hudební pojmy a rozvíjejí základní hudební schopnosti – sluchové, rytmické, pěvecké,

intonační i hudebně tvořivé.

Na základě společného zpívání písní, doprovodů na jednoduché rytmické nástroje a hudebně

pohybové výchovy vyučující objevuje individuální dispozice žáků, které vyžadují jednotlivé

skupiny nástrojů. Ve druhém pololetí je přidána jedna hodina skupinové výuky hudebního

nástroje, který si děti zvolily. Tyto skupiny jsou dvou až tříčlenné.

Součástí výuky jsou i veřejná vystoupení

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
PhDr. Beránková Petra PhD. zástupkyně ředitelky klavír, přípravná hudební výchova