Hudební nauka

Hudební nauka patří k teoretickým předmětům z oblasti reflexe a recepce hudby. 

Podle rámcově vzdělávací programu  a dále  podle ŠVP je povinným předmětem pro všechny žáky hudebního oboru 1. -  5. ročník I. stupně vzdělávání. 

Bez známky z hudební nauky v pololetí a na konci školního roku nemůže být vydáno vysvědčení.  

Pokud ze závažných důvodů nemůže žák navštěvovat pravidelně hodiny hudební teorie, může požádat o individuální studium z hudební nauky, a to nejpozději do 15. 09. 

Žádost k individuální výuce HN je  ke stažení na webu  v Dokumentech  a je nutné ji zaslat, nebo doručit  do kanceláře školy do uvedeného termínu.


Učebnice a sešity do HN

Na vyučovací hodiny žáci potřebují psací potřeby, notový sešit a přezůvky. 

Pracovní sešit pro daný ročník z edice Talacko od autora Martina Vozara:

 M. Vozar Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit  1. ročník 

M. Vozar Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit  2. ročník

M. Vozar Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit  3. ročník 

M. Vozar Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit  4. ročník 

M. Vozar Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit  5. ročník 

 Učebnice D. Lisá - Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1. díl (obsahuje látku 1.- 4. ročníku HN)

Zpěvník Písnička 1 (Nakladatelství Cesty)

 

Testy a zkoušky žáků s individuálním studiem

Ke zkouškám se žáci dostaví s  psacími potřebami a vyplněným cvičným testem za příslušné pololetí.

Cvičné testy najdete také v oddíle Dokumenty - Dokumenty školy.


Testy a zkoušky žáků s individuálním studiem

Termín postupové zkoušky z HN pro žáky s individuálním studiem: úterý 4. června 2024
- 1., 2., 3. ročník 13.50 hodin
- 4., 5. ročník 14.40 hodin

Ke zkouškám se žáci dostaví s psacími potřebami a vyplněným cvičným testem za příslušné pololetí.

I. ročník

1. pololetí

správný zápis houslového klíče

zapsat noty c1 – a2 v houslovém klíči, orientace v notové osnově

hodnoty not – celá, půlová, čtvrťová a osminová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček

zápis pomlk – celá, půlová, čtvrťová a osminová

vysvětlit pojem stupnice, zápis stupnice C DUR, půltóny ve stupnici, trojzvuk - akord

vysvětlit pojmy celý tón, půltón

takt 2/4, 3/4 – správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk, taktových čar

1.r. I. pololetí cvičný test HN.pdf

2. pololetí

správný zápis houslového a basového klíče

zapsat noty c1 – a2 v houslovém klíči, c1 – c v basovém klíči, správný zápis basového klíče

hodnoty not – celá, půlová, čtvrťová a osminová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček

zápis pomlk – celá, půlová, čtvrťová a osminová

takt 2/4, 3/4 – správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk, taktových čar

dynamická značení, tempová značení, přednesová označení, opakovací znaménka (základní italské názvosloví)

znalost a tvoření stupnic do 4# (G, D, A, E) a 2b (F, B), správný zápis předznamenání, trojzvuk

1.r. - 2.pol. cvičný test.pdf

II. ročník

1. pololetí

zapsat noty g – c3 v houslovém klíči, c1 – G v basovém klíči, správný zápis basového klíče

hodnoty not – celá až šestnáctinová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček

zápis pomlk – celá až šestnáctinová

takty – 2/4, 3/4, 3/8, 6/8 - správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk, taktových čar

znalost durových stupnic do 5# a 4b, správný zápis předznamenání, kvintakord (trojzvuk)

2.r. - 1.pol. cvičný test.pdf

2. pololetí

zapsat noty g – c3 v houslovém klíči, c1 – G v basovém klíči

hodnoty not – celá až šestnáctinová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček

zápis pomlk – celá až šestnáctinová

takty – 2/4, 3/4, 3/8, 6/8 - správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk, taktových čar

znalost durových stupnice do 7# a 7b, správný zápis předznamenání, tvoření kvintakordu a jeho obratů

výrazová značení, dynamická značení, tempová značení, opakovací znaménka (italské hudební názvosloví)

znalost základních intervalů, jejich tvoření od zadaných tónů

2.r. - 2.pol. cvičný test.pdf

III. ročník

1. pololetí

zapsat noty g – e3 v houslovém klíči, c1 – C v basovém klíči

noty a pomlky – celá až šestnáctinová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček

znalost durových stupnice do 7# a 7b (jejich předznamenání, správný zápis)

znalost druhů mollových stupnic (aiolská, harmonická, melodická), zápis mollových stupnic do 2#

vysvětlení pojmů paralelní a stejnojmenné stupnice

utvořit durový a mollový kvintakord a jejich obraty

znalost základních intervalů, jejich tvoření od zadaných tónů

3.r. - 1.pol. cvičný test.pdf

2. pololetí

zapsat noty g – e3 v houslovém klíči, c1 – C v basovém klíči

znalost durových stupnice do 7# a 7b (jejich předznamenání, správný zápis)

znalost mollových stupnic (aiolská, harmonická a melodická), tvoření mollových stupnic do 5# a 5b

vysvětlení pojmů paralelní a stejnojmenné stupnice

znalost základních a odvozených intervalů (čisté, zmenšené, zvětšené, velké, malé), jejich tvoření od zadaných tónů

durový a mollový kvintakord a jeho obraty

základní harmonické funkce (T,S,D) a jejich využití

dokáže zařadit hudební nástroje do základních skupin a podskupin

3.r. - 2.pol. cvičný test.pdf

IV. ročník

1. pololetí

zapsat noty f – e3 v houslovém klíči, e1 – C v basovém klíči

znalost a tvoření všech durových stupnic, jejich kvintakord a jeho obraty

znalost základních a odvozených intervalů (čisté, zmenšené, zvětšené velké, malé)

vysvětlení pojmů konsonance a disonance

vysvětlení pojmů paralelní a stejnojmenné stupnice

základní druhy kvintakordů (dur, moll, zmenšený, zvětšený), jejich tvoření od zadaných tónů

vysvětlení pojmu enharmonická záměna, tvoření enharmonické záměny k zadaným tónům

základní harmonické funkce (T,S,D), jejich zápis ze zadané tóniny

4.r. - 1.pol. cvičný test.pdf

2. pololetí

zapsat noty f – e3 v houslovém klíči, e1 – C v basovém klíči

znalost a tvoření všech durových stupnic, jejich kvintakord a jeho obraty

znalost a tvoření všech mollových stupnic, jejich kvintakord a jeho obraty

vysvětlení pojmů paralelní a stejnojmenné stupnice

znalost základních a odvozených intervalů (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené), jejich tvoření od zadaných tónů

vysvětlení pojmů konsonance a disonance

základní druhy kvintakordů (dur, moll, zmenšený, zvětšený), jejich tvoření od zadaných tónů

základní harmonické funkce (T,S,D), jejich zápis ze zadané tóniny

vysvětli základní hudební formy (variace, rondo, písňová forma, jevištní formy), hudba programní

přečíst a zapsat melodické ozdoby

4.r. - 2.pol. cvičný test.pdf

V. ročník

1. pololetí

znalost všech durových a mollových stupnic, správný zápis předznamenání, kvintakord a jeho obraty

znalost základních a odvozených intervalů (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené)

základní kvintakordy (dur, moll, zmenšený, zvětšený), jejich tvoření od zadaných tónů

základní harmonické funkce (T,S,D), jejich zápis ze zadané tóniny

znalost pojmů homofonie a polyfonie

periodizace dějin hudby

baroko (časové vymezení, hudební osobnosti a jejich díla, charakteristika období)

5.r. - 1.pol. cvičný test.pdf

2. pololetí

periodizace dějin hudby od klasicismu až po současnost

charakteristika jednotlivých období včetně časového vymezení

přední skladatelské osobnosti a jejich nejvýznamnější díla

čeští skladatelé: B. Smetana, A Dvořák, L. Janáček, B. Martinů

sluchem rozeznat hudbu klasicismu, romantismu, hudbu 20. století

 5.r. - 2.pol. cvičný test.pdf

 


Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Tereza Bortlová učitelka sólový zpěv, hudební nauka
Adéla Čuříková, DiS. učitelka hudební nauka, housle
Bc. Anna Machač Kolingerová učitelka sólový zpěv, přípravný pěvecký sbor Kantilénka, hudební nauka
Mgr. Monika Votrubcová učitelka akordeon, hudební nauka, EKN