Hudební nauka

Hudební nauka je v ZUŠ povinný předmět pro 1. až 5. ročník, náležící k hlavnímu oboru. Bez známky z hudební nauky v pololetí a na konci školního roku nemůže být vydáno vysvědčení. Pokud ze závažných důvodů nemůže žák navštěvovat pravidelně hodiny hudební teorie, může požádat o osvobození z docházky do hudební nauky. Tito žáci musí vykonat zkoušku v obou pololetích. Termíny budou zveřejněny v průběhu října a března.

Pro bližší informace kontaktujte předsedkyni předmětové komise, Moniku Votrubcovou!

Termíny zkoušek žáků osvobozených z docházky do hudební nauky

1., 2. a 3. ročník domácí práci odevzdat do 15. ledna 2021
4. + 5. ročník domácí práci odevzdat do 15. ledna 2021

Učebnice a sešity

Na vyučovací hodiny žáci potřebují, kromě uvedených hudebních materiálů, psací potřeby, notový sešit a přezůvky. Hudební nauka materiály

Testy a zkoušky

Ke zkouškám se žáci dostaví s žákovskou knížkou, psacími potřebami a vyplněným cvičným testem za příslušné pololetí.

I. ročník

1. pololetí

 • správný zápis houslového klíče
 • zapsat noty c1 – a2 v houslovém klíči, orientace v notové osnově
 • hodnoty not – celá, půlová, čtvrťová a osminová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček
 • zápis pomlk – celá, půlová, čtvrťová a osminová
 • vysvětlit pojem stupnice, zápis stupnice C DUR, půltóny ve stupnici, trojzvuk - akord
 • vysvětlit pojmy celý tón, půltón
 • takt 2/4, 3/4 – správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk, taktových čar

Cvičný test

2. pololetí

 • správný zápis houslového a basového klíče
 • zapsat noty c1 – a2 v houslovém klíči, c1 – c v basovém klíči, správný zápis basového klíče
 • hodnoty not – celá, půlová, čtvrťová a osminová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček
 • zápis pomlk – celá, půlová, čtvrťová a osminová
 • takt 2/4, 3/4 – správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk, taktových čar
 • dynamická značení, tempová značení, přednesová označení, opakovací znaménka (základní italské názvosloví)
 • znalost a tvoření stupnic do 4# (G, D, A, E) a 2b (F, B), správný zápis předznamenání, trojzvuk - akord

Cvičný test

II. ročník

1. pololetí

 • zapsat noty g – c3 v houslovém klíči, c1 – G v basovém klíči, správný zápis basového klíče
 • hodnoty not – celá až šestnáctinová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček
 • zápis pomlk – celá až šestnáctinová
 • takty – 2/4, 3/4, 3/8, 6/8 - správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk, taktových čar
 • znalost durových stupnic do 5# a 4b, správný zápis předznamenání, kvintakord (trojzvuk)

Cvičný test

2. pololetí

 • zapsat noty g – c3 v houslovém klíči, c1 – G v basovém klíči
 • hodnoty not – celá až šestnáctinová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček
 • zápis pomlk – celá až šestnáctinová
 • takty – 2/4, 3/4, 3/8, 6/8 - správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk, taktových čar
 • znalost durových stupnice do 7# a 7b, správný zápis předznamenání, tvoření kvintakordu a jeho obratů
 • výrazová značení, dynamická značení, tempová značení, opakovací znaménka (italské hudební názvosloví)
 • znalost základních intervalů, jejich tvoření od zadaných tónů

Cvičný test

III. ročník

1. pololetí

 • zapsat noty g – e3 v houslovém klíči, c1 – C v basovém klíči
 • noty a pomlky – celá až šestnáctinová (noty s praporkem a trámečkem), správný zápis nožiček
 • znalost durových stupnice do 7# a 7b (jejich předznamenání, správný zápis)
 • znalost druhů mollových stupnic (aiolská, harmonická, melodická), zápis mollových stupnic do 2#
 • vysvětlení pojmů paralelní a stejnojmenné stupnice
 • utvořit durový a mollový kvintakord a jejich obraty
 • znalost základních intervalů, jejich tvoření od zadaných tónů

Cvičný test

2. pololetí

 • zapsat noty g – e3 v houslovém klíči, c1 – C v basovém klíči
 • znalost durových stupnice do 7# a 7b (jejich předznamenání, správný zápis)
 • znalost mollových stupnic (aiolská, harmonická a melodická), tvoření mollových stupnic do 5# a 5b
 • vysvětlení pojmů paralelní a stejnojmenné stupnice
 • znalost základních a odvozených intervalů (čisté, zmenšené, zvětšené, velké, malé), jejich tvoření od zadaných tónů
 • durový a mollový kvintakord a jeho obraty
 • základní harmonické funkce (T,S,D) a jejich využití
 • dokáže zařadit hudební nástroje do základních skupin a podskupin

Cvičný test

IV. ročník

1. pololetí

 • zapsat noty f – e3 v houslovém klíči, e1 – C v basovém klíči
 • znalost a tvoření všech durových stupnic, jejich kvintakord a jeho obraty
 • znalost základních a odvozených intervalů (čisté, zmenšené, zvětšené velké, malé)
 • vysvětlení pojmů konsonance a disonance
 • vysvětlení pojmů paralelní a stejnojmenné stupnice
 • základní druhy kvintakordů (dur, moll, zmenšený, zvětšený), jejich tvoření od zadaných tónů
 • vysvětlení pojmu enharmonická záměna, tvoření enharmonické záměny k zadaným tónům
 • základní harmonické funkce (T,S,D), jejich zápis ze zadané tóniny

Cvičný test

2. pololetí

 • zapsat noty f – e3 v houslovém klíči, e1 – C v basovém klíči
 • znalost a tvoření všech durových stupnic, jejich kvintakord a jeho obraty
 • znalost a tvoření všech mollových stupnic, jejich kvintakord a jeho obraty
 • vysvětlení pojmů paralelní a stejnojmenné stupnice
 • znalost základních a odvozených intervalů (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené), jejich tvoření od zadaných tónů
 • vysvětlení pojmů konsonance a disonance
 • základní druhy kvintakordů (dur, moll, zmenšený, zvětšený), jejich tvoření od zadaných tónů
 • základní harmonické funkce (T,S,D), jejich zápis ze zadané tóniny
 • vysvětli základní hudební formy (variace, rondo, písňová forma, jevištní formy), hudba programní
 • přečíst a zapsat melodické ozdoby

Cvičný test

V. ročník

1. pololetí

 • znalost všech durových a mollových stupnic, správný zápis předznamenání, kvintakord a jeho obraty
 • znalost základních a odvozených intervalů (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené)
 • základní kvintakordy (dur, moll, zmenšený, zvětšený), jejich tvoření od zadaných tónů
 • základní harmonické funkce (T,S,D), jejich zápis ze zadané tóniny
 • znalost pojmů homofonie a polyfonie
 • periodizace dějin hudby
 • baroko (časové vymezení, hudební osobnosti a jejich díla, charakteristika období)

Cvičný test

2. pololetí

 • periodizace dějin hudby od klasicismu až po současnost
 • charakteristika jednotlivých období včetně časového vymezení
 • přední skladatelské osobnosti a jejich nejvýznamnější díla
 • čeští skladatelé: B. Smetana, A Dvořák, L. Janáček, B. Martinů
 • sluchem rozeznat hudbu klasicismu, romantismu, hudbu 20. století

Cvičný test

 
nauka.txt · Poslední úprava: 31.08.2021 14:46 autor: Petra Beránková · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki